Willkommen bei/Vítá Vás Lenka Ovčáčková

 

Auf meiner zweisprachigen Website finden Sie sowohl Informationen über meine dokumentarfilmerische Tätigkeit als auch eine kurze Übersicht in Bezug auf meine wissenschaftliche Arbeit, die den naturwissenschaftlich-philosophisch-religiösen Kontext am Ende des 19. und am Anfang des 20. Jahrhunderts in Tschechien und Deutschland spiegelt.

Na mých dvojjazyčných stránkách naleznete jak informace o mé filmové dokumentaristické činnosti, tak stručný nástin mé vědecké práce odrážející zejména přírodovědecko-filosoficko-religiózní kontext přelomu 19. a 20. století v Čechách a Německu.

.

Zur Zeit – seit Januar 2016 – bin ich als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Philosophie und Geschichte der Naturwissenschaften (Naturwissenschaftliche Fakultät) der Karlsuniversität Prag tätig. Im November 2017 wurde das von mir in Zusammenarbeit mit einem Autorenkollegium herausgegebene Buch O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce (Über den Ursprung der Kultur. Biologische, anthropologische und historische Konzepte der Evolution der Kultur) veröffentlicht:

O původu kultury-cover

 

Bis März 2017 arbeitete ich an einem neuen zweisprachigen deutsch-tschechisch-österreichischen Dokumentarfilm Im Einen Alles, im All nur Eines / V jednom vše, ve všem jen jedno, der sich auf die Spiegelung von erzählten Erinnerungen in Raum und Zeit in den Grenzlandschaften des Gratzener Berglandes (Novohradské hory) bezieht. Dieses Filmprojekt wurde sowohl aus historischer Perspektive als auch aus heutiger Sicht entwickelt und in einen Rahmen gebettet, der durch philosophische und poetische Zitate aus den Büchern von Georg Franz August von Buquoy (1781-1851), der in Gratzen (Nové Hrady) gelebt und gewirkt hat, gebildet wird. Die Premiere dieses Filmes hat am 19.4.2017 in Prag stattgefunden.

.

Ein Interview über diesen neuen Film finden Sie hier:

http://www.hogn.de/2017/04/19/1-da-hogn-geht-um/tschechien-boehmen-behm-hogn/im-einen-alles-im-all-nur-eines-vielfaeltiges-leben-an-der-grenze/96000

.

Flyer-Im Einen Alles

.

V současné době – od ledna 2016 – pracuji na Katedře filosofie a dějin přírodních věd (Přírodovědecká fakulta) Karlovy univerzity v Praze. V listopadu 2017 spatřila světlo světa kniha O původu kultury. Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce, kterou jsem spolu s autorským kolektivem připravila k vydání:

O původu kultury-cover

Stručné představení knihy lze shlédnout v rámci lednového čísla magazínu Akademie věd ČR Česká věda (pasáž o knize začíná 10:26) pod následujícím odkazem:

https://www.youtube.com/watch?v=cKeThTDKx44&index=1&list=PL0APKSsMMMZROFsb9NKR5MpjJtdMwJUoE&t=29s

 

Na konci března 2017 jsem dokončila německo-česko-rakouský dokumentární film V jednom vše, ve všem jen jedno / Im Einen Alles, im All nur Eines, který zrcadlí vyprávění a vzpomínky z časoprostoru příhraniční krajiny Novohradských hor. Tento filmový projekt přináší jak historický, tak také soudobý pohled a je orámován filosofickými a poetickými citáty z knih Jiřího Františka Augusta von Buquoy (1781-1851), který mj. žil a působil v Nových Hradech. Premiéra tohoto filmu se uskutečnila 19. dubna 2017 v Praze.

.

.

Im März 2015 ist der zweisprachige österreichisch-tschechische Dokumentarfilm Freiheitsdrang/Touha po svobodě, an dem ich seit September 2013 gearbeitet habe, fertig geworden:

V březnu roku 2015 jsem dokončila rakousko-český dokumentární film Touha po svobodě / Freiheitsdrang, na kterém jsem pracovala od září roku 2013.

.
Der Film Freiheitsdrang / Touha po svobodě versucht das Thema der Wahrnehmung der Grenzlandschaften ganzheitlich zu reflektieren und die Überwindung der verschiedenen Formen des „Begrenzt-Seins“ durch die persönlichen Lebenswege von zwei Künstlerinnen darzustellen. Dabei stehen die Gabe der künstlerischen Tätigkeit und persönliches Engagement im grenzüberschreitenden Kontext des Waldviertels und Südböhmens als Synonyme für einen Freiheitsdrang, der die vielfältigen Grenzen, die diese Region prägen, bewusst wahrnimmt und eben dadurch erkennbar und überwindbar macht.

Filmový dokument Touha po svobodě/Freiheitsdrang pohlíží na téma života v pohraničí z holistického hlediska a poukazuje na překonávání různých forem „ohraničeného bytí“ skrze životní cesty dvou umělkyň. Jejich umělecká činnost a osobní angažovanost představují v přeshraničním kontextu Waldviertel a Jižních Čech synonymum touhy po svobodě, která vědomě vnímá, rozpoznává a překonává nejrozmanitější hranice, které tento region ovlivňují.

Flyer Freiheitsdrang

.

Seit Juni des Jahres 2014 arbeitete ich ganz intensiv an dem deutsch-tschechisch-österreichischen Dokumentarfilm Tiefe Kontraste / Hluboké kontrasty, der in einer Art von narrativer Spiegelung der Wahrnehmung der von Grenzen geprägten Kulturlandschaft die Lebenserfahrungen von alten und jungen Menschen sowohl auf der deutschen als auch auf der tschechischen und österreichischen Seite der Grenze gegenüberstellen soll. Die Filmaufnahmen wurden auf Grundlage einer ganzheitlichen, poetisch-literarischen und historisch-philosophisch verankerten Zugangsweise durchgeführt und wurden in diesem Sinne bearbeitet. Die Premiere des Filmes hat im Mai 2015 stattgefunden.

Od června roku 2014 jsem intenzivně pracovala na německo-česko-rakouském dokumentárním filmu Hluboké kontrasty / Tiefe Kontraste, jehož cílem je narativní zrcadlení životních zkušeností starších pamětníků a mladých lidí ve vztahu k vnímání německo-česko-rakouské hranice a příhraniční kulturní krajiny. Natáčení probíhalo na základě holistického, poeticko-literárního a historicko-filosofického přístupu a v tomto duchu byly také záběry zpracovávány. Premiéra filmu se uskutečnila v květnu 2015.

.

Das Ziel meiner Dokumentarfilme ist es, zu einer aktiven Diskussion über Lebensweisen, die auf der deutschen, tschechischen und österreichischen Seite der Grenze existieren, beizutragen. Dadurch sollen die bewusste Reflexion der historischen Ereignisse und ein Nachdenken über die sinnvolle Verbundenheit der Menschen mit der Natur und mit der Landschaft, mit ihrem Lebensort, stimuliert werden.

Cílem mých filmových dokumentů je přispět k aktivní diskuzi o životním stylu, který existuje na německé, české a rakouské straně hranice. Záměrem je důraz na vědomou reflexi historických událostí a úvahy o smysluplném provázání člověka s přírodou a krajinou a místem, na kterém člověk žije.

.

Durch die volle Zweisprachigkeit können meine Filme sowohl auf deutscher als auch auf tschechischer und österreichischer Seite präsentiert werden, wodurch eine wertvolle grenzüberschreitende Diskussion angeregt werden kann. Die Übersicht über die Filmvorführungsorte finden Sie unter „Veranstaltungen‟.

Mé dokumentární filmy jsou plně dvojjazyčné, je tedy možné je prezentovat jak na německé, české, tak i rakouské straně hranice. Podstata dvojjazyčnosti nejen filmu, ale také jejich uvedení a s tím spojená diskuze vedou často k cenným přeshraničním diskuzím. Přehled o místech promítání je k nalezení pod odkazem „Plánované akce‟.

Flyer-Tiefe Kontraste:Hluboke kontrasty

.

Die Dokumentarfilme Im Einen Alles, im All nur Eines/V jednom vše, ve všem jen jedno, Tiefe Kontraste/Hluboké kontrasty und Freiheitsdrang/Touha po svobodě können beim ROGEON Verlag http://rogeon.de/ bestellt werden.

Dokumentární filmy V jednom vše, ve všem jen jedno/Im Einen Alles, im All nur Eines, Hluboké kontrasty/Tiefe Kontraste a Touha po svobodě/Freiheitsdrang je možné objednat přes email lenka_ovca@yahoo.de nebo přes nakladatelství ROGEON http://rogeon.de/

.

Ein Interview über meine Arbeit finden Sie unter:

http://www.hogn.de/2015/08/10/1-da-hogn-geht-um/regisseur-lenka-ovcackova-tiefe-kontraste-deutschland-tschechien-film-grenze/71227

.

Falls Sie daran interessiert sind, im Rahmen einer Veranstaltung (in Kulturzentren, Kinos, Schulen, bei Festivals, Workshops, Tagungen, usw.) einen meiner Filme vorzuführen, kontaktieren Sie mich bitte! Es besteht auch die Möglichkeit, von mir kommentierte Vorführungen mit anschließender Diskussion durchzuführen.

Pokud máte zájem (v kulturním centru, kině, ve škole, na festivalu, workshopu, konferenci, atd.) některý z mých filmů promítnout, kontaktujte mne prosím! K případné prezentaci mohu také přijet, film uvést a poté být k dispozici pro diskuzi.

Veröffentlicht unter Uncategorized | Kommentar hinterlassen